ស្នើសុំប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកកម្មករនិយោជិត

សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

លេខទូរស័ព្ទ១ខ្សែ អាចប្រើប្រាស់បានតែ ១នាក់ និងអាចប្រើប្រាស់ Telegram។
ចន្លោះផ្លូវពី
ទៅ
ចន្លោះផ្លូវមិនអាចឆ្លងកាត់តំបន់ក្រហម និងតំបន់លឿងទុំឡើយ
ជារូបថតសាមីខ្លួនទើបថតថ្មី ៦ខែចុងក្រោយ, ទំហំ 4x6, ផ្ទៃ ស គ្មានស្រមោល
ស្វែងរករូបថត